1. תנאי שימוש

אתר עמית תרגומים (להלן “האתר”) הוא אתר השתמש כאתר ייצוגי עבור חברת קריר טק בע״מ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה ("להלן התנאים"), והנך מאשר בעצם כניסתך לאתר את הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.

תנאי שימוש אלה, מהווים את מלוא ההסכמה בינך ובין קריר טק בע״מ, והם יגברו על כל הסכם, מצג, אחריות או הבנה אחרת בקשר עם החברה שלנו והנושאים הכלולים בהם.

אנו רשאים לשנות את התנאים המשפטיים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, פרטנית או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים המשפטיים תפורסם באתר שלנו, ובאפשרותך לבדוק את כל התנאים המשפטיים טרם השימוש באתר. לאחר פרסום כל שינוי בתנאים המשפטיים, אתה מסכים להיות מחויב לפי כל שינוי בהם כאמור. לכן, עליך לבדוק מעת לעת את התנאים המשפטיים שלנו ולוודא שהם עדיין מקובלים עליך.

לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

העדכון האחרון לתנאי השימוש שלנו פורסם ב-7 במרץ, 2023.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) במידה ויעשה שימוש על ידי קטין, השימוש יהווה ראיה לקבלת אישור מבגיר. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר. 

שימוש במידע והגנת הפרטיות

לצורך קבלת שירותים מ-"עמית תרגומים" באמצעות האתר נדרש המשתמש למסור באתר מידע כגון שם, כתובת מייל, מספר טלפון, וכן התוכן שהוא מעוניין לתרגם. מטרת קבלת המידע הינה לאפשר ל-"עמית תרגומים" לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות החברה. יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ"ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.

המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין.

החברה תמנע כל גישה בלתי מורשית למידע.
בכפוף להסכמתך, החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת שתקבל מידע הנוגע לשירותי תרגום ו/או על מנת ליידע ולהציע לך מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.

בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, אוסף האתר באופן אוטומטי מידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי בקשר למשתמשים באתר, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, כתובת IP של מחשבכם, כתובת ה-IP של ספק האינטרנט שלכם, התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר, כתובת האינטרנט של אתר כלשהו שממנו הגעתם לאתר בקישור ישיר, מערכת ההפעלה שבשימושכם, אזורי האתר שבהם ביקרתם, דפי האתר שאליהם נכנסתם והמידע שצפיתם בו, וכן החומרים שהעלתם לאתר או הורדתם ממנו. המידע שאינו ניתן לזיהוי משמש לניהול האתר והמערכת ולקידום האתר עצמו. הוא עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

קובצי עוגיה ( להלן: 'עוגיות') – האתר משתמש בטכנולוגיה של עוגיות, המתקינה מידע במחשב של המשתמש באתר כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. העוגיות משפרות את נוחות השימוש באתר. לדוגמה, המידע המסופק באמצעות עוגיות משמש לזהותכם כמי שכבר השתמשו באתר, לעקוב אחר פעילותכם באתר כדי להיענות לצורכיכם, להציע לכם דפים הכוללים תכנים ומידע מותאמים אישית, לשבץ אוטומטית את פרטי המידע האישי שלכם בטפסים מקוונים, וכיוצא באלה פעולות להקלת השימוש שלכם באתר.

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי 

יתכן שהאתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלה מופיעים לשם נוחיותך בלבד. הקישור לאתרים אלה אינו מהווה או מעיד על קשר עם אתרים אלה או על מתן חסות לאתרים אלה. הקישורים המופיעים באתר שלנו אינם מהווים כל המלצה, ערובה, התחייבות או תמיכה באתרים של צדדים שלישיים כאמור. ל"עמית תרגומים" אין שליטה על המסמכים המשפטיים ועל מנהגי הפרטיות של אתרים של צדדים שלישיים; לכן, הכניסה לאתרים של צדדים שלישיים הינה באחריותך הבלעדית.

העדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. ״עמית תרגומים״ לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהם לכל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר זה ולתוצאותיו.

הגבלת אחריות 

בשום מקרה לא תחול על "עמית תרגומים", על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, מקריים, מיוחדים, ישירים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין.

אחריות לשירותי התרגום

המטרה שלנו היא לספק שירותי תרגום באיכות יוצאת דופן. מסיבה זו, אנו מציעים אחריות לשנה אחת על כל שירותי השפות שלנו. אם יש לך חשש כלשהו או אינך מרוצה מהמוצר הסופי, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו. נסקור את התרגום בהתאם להערות ונתקן בהתאם במידה ויש צורך. כל השגיאות המוסכמות יערכו ללא תשלום נוסף ללקוח.

תנאי ביטול

ניתן לבטל את העבודה שהוזמנה בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

איזור שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל. וסמכות השיפוט הבלעדית לדון
בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.


2. הצהרת נגישות

עמית תרגומים מחוייבת למתן שיוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים. ולפיכך בוצעו התאמות עיצוביות ומבניות באתר האינטרנט של הקרן על מנת לעמוד בהנחיות הנגישות של ה-World Wide Web Consortium ברמה AA.

להערות והצעות, אנא פנו אלינו: amit@amit-translations.co.il . במידה ונמצאו אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות הנגישות, אנא פנו אלינו, ואנו נשמח לפעול לשם שיפור נגישותו של האתר ולהעניק מתן מענה הולם ומהיר.

באתר הותקן תפריט הנגישות המכיל מספר יכולות לשיפור חווית השימוש באתר.

במסגרת פעילות הנגשת אתר האינטרנט בוצעו הפעילויות הבאות:


 • תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.

 • האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש מיטבי לכבדי ראייה ועוורי צבעים. בנוסף ניתן לבחור את ניגודיות הצבעים באמצעות בחירה בתפריט הנגישות.

 • התוכן באתר סמנטי. מכיל כותרות מובנות, רשימות, פסקאות, וקישורים.

 • הוגדרו פקדים לטופס צור קשר.

 • תפריט הניווט וההתמצאות באתר פשוטים לשימוש.

 • האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים הנפוצים.

 • האתר הותאם לסביבות עבודה ברזולוציות שונות.

 • ניתן לשלוט בגודל הגופן באמצעות תפריט הנגישות.

 • לתמונות בעלות תוכן משמעותי בלבד יש תיאור מילולי.

 • ניתן לסמן קישורים על ידי יצירת קו תחתי לקישור והבלטתו.

 • ניתן להעביר לשליטת ניווט מקלדת.


אנו פועלים להמשיך ולשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה ובכלל זה אנשים עם מוגבלויות.